adres email

Tel.+48 22 882 54 56

Ikonka certyfikatu ISO 9001
Pracownik nadzorujący realizacje prac w programie Plan9000.net
System plan9000.net: Ikonka modułu prace

Moduł "Prace" - CMMS plan9000.net

Zarządzanie i nadzór nad realizacją prac, zgłoszenia usterek i awarii, planowanie prac zapobiegawczych, rejestracja stanu realizacji prac i wykorzystania zasobów.

Bardzo istotnym czynnikiem w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa jest nadzór nad realizacją prac wykonywanych przy urządzeniach. System plan9000.net automatyzuje oraz wspomaga procesy obsługowe urządzeń, zarówno w przypadku planowych prac zapobiegawczych, jak i działań interwencyjnych, wynikających z bieżącej eksploatacji. W module mogą być planowane i zapisywane różne rodzaje prac - eksploatacyjne, remontowe czy modernizacyjne. W przypadku usterek i awarii możliwa jest rejestracja zgłoszeń, które służą powiadamianiu osób wyznaczonych do ich usuwania. Zlecenia prac służą z kolei rejestracji danych na temat podjętych działań, czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy, sposobu ich wykonania oraz poniesionych nakładów (w podziale na materiały, robociznę, usługi, sprzęt). Dane o zleceniach stanowią historię urządzeń i podstawę analiz stanu infrastruktury technicznej.

Definicje czynności

Pierwszym krokiem w pracy z systemem powinno być stworzenie systematycznego podziału czynności wykonywanych w procesie obsługi urządzeń. Definicja czynności określa rodzaj pracy, sposób jej inicjowania (zgłoszenia, planowanie), procedury wykonania (operacje), opisy i niezbędne zasoby. W przypadku prac planowych – także sposób planowania. Definicje czynności są przyporządkowywane do urządzeń za pomocą profili obsługowych – zestawów definicji czynności przewidzianych do obsługi urządzenia. Tak więc jedna czynność może być wykonywana przy wielu urządzeniach, a każde urządzenie może mieć inny zestaw dopuszczonych czynności.

System dla UR plan9000.net: Tabela grupująca i definiująca czynności

Zgłoszenia

Istotnym elementem w codziennej pracy służb utrzymania ruchu jest sprawna komunikacja z użytkownikami urządzeń. Często to oni zgłaszają nieprawidłowości w pracy maszyn i urządzeń, z których korzystają. System plan9000.net pozwala na uporządkowanie współpracy pomiędzy użytkownikami urządzeń a służbami technicznymi, umożliwiając między innymi rejestrację zgłoszeń, usterek lub awarii, zamówień na prace, wezwań serwisu, uwag o niewłaściwej pracy urządzeń itp. Na ich podstawie dyspozytor planuje lub zleca prace. System umożliwia również identyfikację zgłoszenia poprzez jego indywidualny numer, datę, zgłaszającego oraz urządzenie, którego dotyczy. Przeglądając listę zgłoszeń zobaczyć można ich aktualny stan oraz podjęte w związku z nimi działania.

System plan9000.net: Rejestracja zgłoszeń usterek lub awarii

Zlecenia

Wszystkie działania związane z urządzeniami gromadzone są w postaci zleceń prac. W zleceniach zapisywana jest wykonana czynność, aktualny stan prac, projekt, w ramach którego jest realizowana, wykorzystane zasoby i wiele innych informacji istotnych z punktu widzenia technicznego i finansowego. Zlecenia mogą powstawać ze zgłoszeń, z harmonogramów prac planowych lub być rejestrowane ad hoc. Wycenione zasoby wykorzystane do ich realizacji – materiały i części zamienne, robocizna, usługi, sprzęt i inne, stanowią koszty prac. Zlecenia i ich koszty są podstawą analiz stanu i działania infrastruktury technicznej przedsiębiorstwa. Dane te mogą być prezentowane w postaci filtrowanych list, zestawień i raportów oraz eksportowane do dalszej obróbki w arkuszach kalkulacyjnych.

System plan9000.net: Lista zleceń poszczególnych prac

System plan9000.net umożliwia tworzenie różnych raportów na podstawie zamieszczonych danych. Jednym z nich jest wykres przedstawiający liczbę zleceń według urządzeń - diagram Pareto.

System CMMS plan9000.net: wykres Pareto - liczba zleceń wg urządzeń

Harmonogram prac

Działania zapobiegawcze – zaplanowane prace stanowią na ogół istotną część działań służb utrzymania ruchu. W systemie plan9000.net definicja czynności określa, czy praca podlega planowaniu, a jeśli tak, to jaki jest sposób przygotowania harmonogramu. Użytkownik może zdefiniować wykorzystywane metody planowania. Każda metoda ma określony sposób wyznaczania kolejnej pracy - poprzez wskazanie odstępu czasowego pomiędzy czynnościami – np. co 2 tygodnie, poprzez planowanie według kalendarza – np. każdy ostatni dzień miesiąca lub planowanie "krokowego" – czyli wskazywanie daty następnej planowanej pracy przy wykonaniu poprzedniej. Każda z metod określa też horyzont czasowy planowania oraz maksymalną liczbę zaplanowanych prac. Przy wyborze sposobu planowania system tworzy przykładowy harmonogram prac umożliwiający weryfikację czy działanie wybranej metody jest zgodne z oczekiwaniami użytkownika. Jeżeli urządzenie ma przyporządkowane czynności podlegające automatycznemu planowaniu, to system umożliwia generację harmonogramów działań. Harmonogram może być prezentowany w postaci list (np. wybrane prace w określonym zakresie czasowym), może też być prezentowany w układzie graficznym w odniesieniu do kalendarza. W układzie kalendarzowym możliwe jest przesuwanie prac, np. w celu wyeliminowania ich spiętrzeń.

System CMMS plan9000.net: Graficznie przedstawiony harmonogram prac pracowników

Odbiory techniczne

Zakończeniem realizacji zleceń może być dokument odbioru technicznego wykonanych prac. System plan9000.net wspomaga przygotowanie protokółu odbioru inwestycji oraz umożliwia zainicjowanie powstania dokumentu odbioru (OT/PK), który w przypadku połączenia z zewnętrznym modułem Środki trwałe, zostaje zapisany w tym module. Poza niezbędnymi informacjami technicznymi dotyczącymi inwestycji, przesyłane są także odpowiednie dane księgowe. Poniesione koszty zleceń stanowią wartość dokumentu OT/PK. Mechanizm jest uniwersalny i może dotyczyć wszelkich inwestycji w tym budowy nowych elementów infrastruktury, modernizacji istniejących, a nawet zakupy gotowych dóbr.

Dokument odbioru wykonanych prac
Ikonka odwołująca do modułu urządzenia Ikonka odwołująca do modułu projekty i budżety