CMMS adres email

Tel.+48 22 882 54 56

Ikonka certyfikatu ISO 9001
CMMS plan9000.net na tablecie, komputerze i smartfonie

Harmonogramowanie przeglądów

Harmonogramowanie przeglądów to ważny proces w utrzymaniu sprawności maszyn i urządzeń przemysłowych poprzez regularną konserwację i diagnostykę. Dzięki systemom do harmonogramowania przeglądów, takim jak CMMS, możliwe jest skuteczne zarządzanie procesami, monitorowanie stanu technicznego oraz zapewnienie ciągłości produkcji.

Co to jest harmonogram przeglądów?

Harmonogram przeglądów to lista zadań do wykonania, zaplanowana przez pracowników służb utrzymania ruchu dla maszyn i urządzeń. Prace planowane są w zależności od potrzeb w określonych odstępach czasowych, np. co dwa tygodnie, miesiąc, pół roku. Harmonogram może być prezentowany w formie listy lub interaktywnego kalendarza, co ułatwia lepsze zarządzanie planowanymi pracami.

Co to jest harmonogramowanie przeglądów?

Harmonogramowanie przeglądów to proces planowania i ustalania regularnych terminów przeglądów, konserwacji oraz diagnostyki maszyn, urządzeń lub infrastruktury w zakładach przemysłowych lub innych miejscach, gdzie ich sprawność jest kluczowa dla funkcjonowania procesów produkcyjnych lub operacyjnych. Regularne przeglądy pozwalają wykryć potencjalne problemy techniczne lub zużycie części zanim doprowadzą one do awarii maszyn. Cyklicznie wykonywane konserwacje i przeglądy pomagają utrzymać urządzenia w dobrym stanie technicznym. Odpowiednio zaplanowane przeglądy pozwalają na racjonalne wykorzystanie zasobów, zarówno ludzkich, jak i materiałowych.

Jak działa system do harmonogramowania przeglądów?

System do harmonogramowania przeglądów (np. CMMS) stanowi narzędzie, które pozwala na zarządzanie procesem przeglądów w sposób bardziej efektywny i zorganizowany. Dzięki takiemu systemowi można uniknąć opóźnień w przeglądach, zapewnić ciągłość procesów produkcyjnych i zwiększyć bezpieczeństwo pracy. System umożliwia tworzenie, edycję i monitorowanie harmonogramu przeglądów dla poszczególnych maszyn. Użytkownicy mogą przypisywać zadania do konkretnych pracowników oraz określać priorytety i terminy wykonania. W systemie CMMS można określić częstotliwość przeglądów z jaką dane urządzenie powinno być poddawane kontroli. Przeglądy mogą być wykonywane na podstawie czasu pracy urządzenia lub maszyny. System automatycznie generuje zlecenia przeglądów w odpowiednim terminie, a także może wysyłać powiadomienia o zbliżających się dacie kontroli do odpowiednich pracowników. W systemie można śledzić dostępność materiałów, narzędzi i części zamiennych niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów oraz zarządzać nimi w magazynie. Dodatkowo po wykonaniu przeglądu lub konserwacji, pracownicy mogą wprowadzać do systemu informacje dotyczące wykonanych czynności, diagnoz, napraw oraz użytych materiałów.

Przegląd maszyn - kiedy i jak często go przeprowadzać?

Harmonogram przeglądów powinien zostać ustalony na podstawie specyfikacji technicznej danego urządzenia oraz na podstawie doświadczenia operatorów. Częstotliwość przeprowadzania przeglądów maszyn zależy od kilku czynników, w tym od rodzaju maszyny, jej stopnia zużycia, warunków pracy oraz wymagań producenta. Niektóre maszyny wymagają przeglądu co kilka miesięcy, inne - co rok. Przykładowo, w przypadku urządzeń hydraulicznych zaleca się przeprowadzanie przeglądów co 5000 godzin pracy, a w przypadku urządzeń mechanicznych - co 2000 godzin pracy.

System do harmonogramowania przeglądów

Dedykowanym system do harmonogramowania przeglądów jest system klasy CMMS plan9000.net, który automatyzuje procesy związane z kontrolą urządzeń. System umożliwia określenie metod planowania przeglądów. Użytkownicy ustalają zasady planowania kolejnych przeglądów. Mogą zdefiniować odstępy czasowe między kolejnymi zadaniami np. co dwa tygodnie, lub punkty w kalendarzu np. koniec każdego miesiąca. Dobrym rozwiązaniem może być planowanie przeglądu w oparciu o podejście "krokowego", które polega na wyznaczaniu daty następnego planowanego zadania po ukończeniu poprzedniego. Istnieje możliwość przypisania osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie przeglądu danego urządzenia. W systemie CMMS plan przeglądów lub konserwacji można monitorować, a w razie potrzeby dowolnie zmieniać. Ponadto osoby odpowiedzialne za przeglądy mogą być powiadamiane przez SMS lub mail o zniżającym się terminie kontroli.

Automatyczna generacja planu przeglądów

System do harmonogramowania przeglądów automatycznie generuje zadania na przeglądy i konserwacje maszyn w odpowiednim czasie. Na bieżąco, w czasie realizacji zadań są też tworzone kolejne plany działań. Dzięki temu harmonogram prac prewencyjnych cały czas „żyje” i jest uzupełniany na bieżąco. Zaplanowane działania mogą być przedstawiane w różnych perspektywach czasowych – planu miesięcznego, kwartalnego czy rocznego. Terminy przeglądów mogą być elastyczne i dostosowywane do aktualnych warunków pracy, dostępności pracowników oraz wymogów harmonogramu produkcji. Podczas planowania prac stawia się nacisk na szybką reakcję na pojawiające się problemy oraz zapobieganie awariom poprzez ciągłe monitorowanie stanu technicznego maszyn i infrastruktury. Najlepszym narzędziem wspomagającym planowanie przeglądów jest system dla utrzymania ruchu plan9000.net, który umożliwia automatyzację procesów, monitorowanie stanu sprzętu w czasie rzeczywistym oraz planowanie i śledzenie zadań konserwacyjnych.